POLITIKA KAKOVOSTI IN RAVNANJA Z OKOLJEM

Vodenje  Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. temelji na politiki kakovosti in ravnanja z okoljem, ki vključuje zavezanost za izpolnjevanje zahtev standardov, po katerih je podjetje certificirano in zavezanost k nenehnemu izboljševanje uspešnosti sistema vodenja. Politika vključuje celovite storitve, ki so plod dolgoletnih izkušenj, znanja in tradicije, ki temelji na stalni skrbi za povečevanje kakovosti življenja vseh svojih odjemalcev z visoko mero osveščanja in zavedanja o pomenu zdravega, čistega, ekološko ohranjenega okolja.  

Osredotočeni smo na povečevanje zadovoljstva potrošnikov, ob tem pa na čim bolj družbeno odgovoren način ustvarjamo vrednost za lastnike, zaposlene in druge interesne skupine podjetja.

Vodstvo podjetja se zaveda pomena odgovornega ravnanja z okoljem in ga uvršča v svojo temeljno vizijo poslovanja. S sprejeto politiko ravnanja z okoljem, se vodstvo zavezuje, da bo celotno podjetje izpolnjevalo zahteve okoljske zakonodaje in standardov glede okoljskih vidikov podjetja, ki lahko povzročajo negativne vplive na okolje in drugih predpisov, sporazumov  na katere je podjetje pristalo. Podjetje bo prav tako strmelo k stalnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja okolja. Vodstvo se zavezuje tudi, da politiko poznajo, razumejo in izvajajo vsi zaposleni  v podjetju in vsi drugi, ki delajo za organizacijo ali v njenem imenu , hkrati pa bo politika tudi na voljo širši javnosti.

Celotno vodstvo in vsi zaposleni se zavezujemo, da bomo pri svojem delu upoštevali naslednje okvire za postavljanje ciljev:

 • povečali ločeno zbiranje odpadkov,
 • zmanjševanje vodnih izgub,
 • pri vseh novih investicijah v opremo v okviru ekonomsko sprejemljivih rešitev stremeli k uporabi okolju prijaznih tehnologij,
 • aktivno sodelovanje pri dvigu ekološke osveščenosti občanov,
 • varovanje zraka iz kurilnih in dimovodnih naprav,
 • ekološka pridelava kmetijskih pridelkov,
 • dvig osveščenosti lastnikov večstanovanjskih objektov v upravljanju o energetskih sanacijah.
 • izpolnitev ali preseganje odjemalčevih zahtev, potreb in pričakovanj in s tem povečevanje njihovega zadovoljstva,
 • rast podjetja in nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti,
 • nenehno informiranje, usposabljanje in motiviranje osebja na vseh nivojih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
 • vzpostavitev partnerskega odnosa z odjemalci in dobavitelji,
 • nenehno izboljševanje obstoječih in razvijanje novih postopkov dela in storitev.