Priključek na javno kanalizacijo

PRIKLJUČITEV OBJEKTA  NA JAVNO KANALIZACIJO

Na območju občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi se gradi ali pa je že izgrajena javna kanalizacijo s čistilno napravo.

Javna kanalizacija je sistem kanalov z jaški, povezanih v kanalizacijsko omrežje po katerih se zagotavlja odvajanje odpadne vode iz objektov, tako iz gospodinjstev kot tudi iz gospodarskih objektov (industrija, obrt, storitvene dejavnosti, javne ustanove) do čistilne naprave, kjer se voda prečisti. Ločeno je bil zgrajen tudi kanalizacijski sistem za odpadno padavinsko vodo s streh ali utrjenih površin.

V skladu s 18. členom Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju občine Ormož (Uradi vestnik občine Ormož št. 14/2009) je na območju, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, priključitev objekta na javno kanalizacijo obvezna.

Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali v malo komunalno čistilno napravo, se mora v roku 6. mesecev po prejemu obvestila z občine priključiti na javno kanalizacijo. Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje morate plačati komunalni prispevek, katerega ste dobili s strani občine.

Priključitev na javno kanalizacijo je dovoljena samo na podlagi dovoljenja upravljavca skladno s projektnimi pogoji. Ob priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje bodo predstavniki našega podjetja pregledali izvedbo priključka kanalizacije na javni kanal in vas opozorili na morebitne napake in nepravilnosti izvedbe.

Čeprav je kanalizacija zakopana v zemlji in je nihče ne vidi je zelo pomembno, da so uporabljeni kvalitetni materiali in da je strokovno izvedena.  Za stanje in vzdrževanje interne kanalizacije (cevovodi, objekti in naprave na parceli oziroma v objektu uporabnika za priključnim revizijskim jaškom) in priključka na javno kanalizacijo do javnih površin, je odgovoren lastnik objekta. Pri čemer mora uporabnik upravljavcu, v tem primeru Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o., dovoliti pregled kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije, ki poteka izven objekta.

Za pridobitev soglasja in pregled izvedbe priključka na javno kanalizacijo nas vsaj 2 dni prej pisno ali ustno obvestite na naslov: KOMUNALNO PODJETJE ORMOŽ d.o.o. Hardek 21c, 2270 Ormož ali na telefonsko številko: 02 741 06 47, 031 677 545 ali na e-mail: matevzb@kp-ormoz.si.

image (1)