Obvestilo

Ob uvedbi storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami v občini Ormož in Sveti Tomaž obveščamo gospodinjstva uporabnike, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo registrirano kmetijsko gospodarstvo o možnosti, da se lahko odločijo, da bodo lastno komunalno odpadno vodo prečrpavali v greznico z živalsko gnojevko skladno s 5. odstavkom 17-tega člena in 45. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda. V tem primeru mora uporabnik podati izjavo iz spletne strani Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. (https://kp-ormoz.si/wp-content/uploads/Dokumenti/Vloga.pdf). Uporabnik je potem sam odgovoren za prečrpanje komunalne odpadne vode iz greznice s to odpadno vodo v greznico z živalsko gnojevko. Komunalna odpadna voda mora v greznici z živalsko gnojevko odležati šest mesecev preden se lahko odpelje na kmetijske površine kot gnojilo. Za kontrolo teh določil ima pristojnost okoljska inšpekcija in kmetijska inšpekcija v okviru nadzora kmetijskega gospodarstva.

Gospodinjstva, ki imajo kmetijsko gospodarstvo, lahko podajo tudi vlogo za oprostitev plačila storitev povezanih z grezničnimi goščami nad normirano porabo glede na število oseb (150 l/dan/osebo) z istim obrazcem (https://kp-ormoz.si/wp-content/uploads/Dokumenti/Vloga.pdf), da se storitve povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami obračunavajo le za normirano količino isto kot za okoljsko dajatev. V tem primeru morajo na vlogo pripisati, da se obračunajo storitve povezane z grezničnimi goščami na podlagi normirane porabe glede na število oseb.

V kolikor gospodinjstvo, ki ima registrirano kmetijsko gospodarstvo ne bo podalo nobene vloge se bodo obračunavale predpisane storitve na podlagi sprejetih cen s sklepom občine. V kolikor gospodinjstva želijo uveljaviti katero obliko oprostitve odvoza grezničnih gošč že pri obračunu za mesec januar 2023 morajo vlogo podati najkasneje do 31.01.2023. V kolikor bo vloga kasnejša se bo oprostitev uvedla od prvega dne naslednjega meseca po oddaji vloge. Uporabnike tudi obveščamo, da sta vlogi za oprostitev okoljske dajatve na podlagi normirane porabe in vloga za oprostitev odvoza grezničnih gošč ločeni vlogi, ki ju je potrebno vložiti ločeno. V prihodnje ob podaljševanju pravic pa lahko uporabnik podaljša obe pravici istočasno z oddajo teh dveh vlog.

Za informacije glede uvedbe storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi čistilnimi napravami se lahko obrnete na Komunalno podjetje Ormož d.o.o. na elektronsko pošto: racuni@kp-ormoz.si ali telefon: 02-741-06-42.