Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti

Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in 64/14), Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15) lahko upravičenec zaprosi za oprostitev plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za količine vode, ki se uporabljajo pri opravljanju kmetijske dejavnosti.

 

Vlogi za oprostitev plačila okoljske dajatve je potrebno priložiti:

–          Zbirna vloga za subvencije za leto Vloge za oprostitev plačevanja okoljske dajatve;

–          Potrdilo o skupnem gospodinjstvu in število članov (izda Upravna enota).

 

Vlogo in priloge je potrebno dostaviti na Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21c, 2270 Ormož. Kontaktna oseba za reševanje vloge in dodatne informacije je Bombek Matevž, 031 677 545, matevzb@kp-ormoz.si .

 

Vlagatelj vloge za oprostitev okoljske dajatve mora vsako leto najkasneje do 30. junija tekočega leta vlogo obnoviti. Pri obnovitvi vloge je izpolnjenemu obrazcu potrebno priložiti:

–          Potrdilo o skupne gospodinjstvu in število članov (le če se je število članov spremenilo);

–          Zbirno vlogo za subvencije za tekoče leto.

 

V kolikor vlagatelj vloge ne obnovi v določenem roku, mu oprostitev plačevanja okoljske dajatve preneha ter Komunalno podjetje Ormož d.o.o. ponovno prične s 1.7. tekočega leta obračunavati okoljsko dajatev v polnem znesku.

 

V primeru ugotovitve, da je vlagatelj podal lažno izjavo ima Komunalno podjetje Ormož d.o.o. pravico zahtevati povračilo okoljske dajatve in druga povračila vse za nazaj od začetka upoštevanja okoljske dajatve s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti do plačila.

 

Količino porabljene vode v kmetijske namene, se za oprostitev plačila okoljske dajatve ugotavlja na podlagi:

–          Ločenega vodomera;

–          Pri skupne vodomeru kot razlika med vso porabljeno vodo in vodo porabljeno v gospodinjstvu;

–          Pri skupnem vodomeru za kmetijsko dejavnost in gospodinjstva se upošteva količina 0,15 m³ porabljene vode na dan na prebivalca s stalnim in začasnim prebivališčem na lokaciji odjemnega mesta.

Redni letni popis vodomerov

mfdtodojeoKomunalno podjetje Ormož d.o.o. obvešča, da smo pričeli z rednim letnim popisom vodomerov za gospodinjstva na območju celotnega Javnega vodovodnega omrežja Ormož (občina Ormož, občina Središče ob Dravi, občina Sveti Tomaž, delno občina Ljutomer).

V kolikor popisovalec ne bo mogel odčitati stanja na vodomeru, vam bo pustil sporočilo na katerem bodo navedene telefonske številke in elektronska pošta, na katere lahko sami uporabniki javite stanje, oziroma odčitek na vašem vodomeru.

Za vse, ki bodo imeli kakršnokoli reklamacijo na popis oziroma izdan račun, naj se čimprej oglasijo na Komunalnem podjetju Ormož d.o.o., da bomo morebitne napake lahko čim hitreje uredili. Reklamacije računa sprejemamo v roku 8 dni.