Informacije javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
Odgovorna uradna oseba: Pavla Majcen, Direktorica podjetja
Datum prve objave kataloga: 20.09.2006
Datum zadnje spremembe: 30.12.2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.kp-ormoz.si/
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen tudi na sedežu podjetja v tiskani obliki ali preko elektronskega naslova tajnistvo@kp-ormoz.si
2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: Komunalno podjetje Ormož d.o.o. je v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za opravljanje preko 100 dejavnosti, med katerimi so najpomembnejše predvsem zbiranje,čiščenje in distribucija vode, dejavnosti javne higiene,ravnanje z odplakami, ravnanje z odpadki, čiščenje okolja, zbiranje in odvoz odpadkov, upravljanje s kopališči, vzdrževanje zelenih in javnih površin, gradbena dejavnost, zimska služba, upravljanje z nepremičninami, idr..
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Delo Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. je organizirano v naslednjih sektorjih oz. procesih:

§

Proces Vodja procesa Elektronski naslov Telefonska številka
Prodaja Majcen Pavla dir@kp-ormoz.si 02-741-06-44
Nabava Majcen Pavla dir@kp-ormoz.si 02-741-06-44
Vodovod Kolbl Bogdana vode@kp-ormoz.si 02-741-06-48
Komunalne dejavnosti Hriberšek Ludvik odpadki@kp-ormoz.si 02-741-06-47
Dimnikarstvo Fajfar Danijel dimnikarstvo@kp-ormoz.si 02-741-06-49
Gradbeništvo Zorjan Lidija grad@kp-ormoz.si 02-741-06-53
Finance, računovodstvo, kadri Veršič Matjaž versicm@kp-ormoz.si 02-741-06-46

Uradne ure:

Hardek 21c, 2270 Ormož

Uradne ure: od ponedeljka do petka od 07.00 do 15.00

Organizacijska shema podjetja

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:  Pavla Majcen, direktorica

Telefon: 02-741-06-44;

Email: dir@kp-ormoz.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Seznam zakonov in podzakonskih predpisov:

Opozorilo: Za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni pripomoček, organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

–       Zakon o gospodarskih javnih službah

–       Zakon o gospodarskih družbah

–       Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

–       Zakon o računovodstvu

–       Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

–       Zakon o davčnem potrjevanju računov

–       Zakon o delovnih razmerjih

–       Zakon o izvršbi in zavarovanju

–       Zakon o varstvu okolja

–       Zakon o vodah

–       Zakon o javnem naročanju

–       Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

–       Zakon o meroslovju

–       Zakon o varnosti in zdravju pri delu

–       Zakon o graditvi objektov

–       Stanovanjski zakon

–       Zakon o varstvu potrošnikov

–       Stvarnopravni zakonik

–       Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

–       Uredba o odpadkih

–       Uredba o okoljski dajatvi zaradi odvajanja odpadnih voda

–       Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

Register državnih predpisov dostopen na http://www.pisrs.si

Predpisi lokalnih skupnosti Zakonodaja v občini Ormož
Zakonodaja v občini Sveti Tomaž
Zakonodaja v občini Središče ob Dravi
Predpisi EU Dostopni na: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sl 
2.č Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Družba z navedenim trenutno ne razpolaga.
2.d Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Ceniki:

–       Aktualni ceniki;

2.e Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ 1. Izdaja soglasij:

 

Projektni pogoji za pridobitev gradbenega dovoljenja za vodovod in kanalizacijo :

· Vloga

· Lokacijska informacija pristojne občine

 

Soglasje k projektni dokumentaciji:

· Pregled izdanih projektnih pogojev ter izdaja pozitivnega ali negativnega soglasja.

 

Izdelava smernice

 

Izdaja soglasja

 

Priključitev na javni vodovod in kanalizacijsko omrežje

· stanovanjska hiša, stanovanjske enote v bloku, počitniške hiše, zidanice, industrijski in poslovni objekti, trgovski, gostinski, obrtni ter kmetijski objekti, objekti družbene dejavnosti,objekti proizvodne dejavnosti, ki rabijo vode za tehnološke namene

o Potrebno predložiti:

– gradbeno dovoljenje,

– izjava oz. potrdilo pristojne občine o poravnanih obveznostih do nje,

– skleniti s Komunalo pogodbo za priključitev (voda, kanalizacija) ter plačati obvezni prispevek pred priključitvijo (glej Ceniki).

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Register zbirk osebnih podatkov

1. kataster javnega vodovodnega omrežja (skladno z Uredbo o oskrbi s pitno vodo; Uradni list RS, št. 88/12), v katerem se evidentirajo podatki o:

• objektih in napravah primarnega in sekundarnega vodovoda

• hidrantnih omrežij in hidrantih, če so oskrbovani iz javnega

vodovoda

• priključki na javni vodovod, itd.

2. kataster javnega kanalizacijskega omrežja (skladno z Uredbo o

odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode, Uradni list RS, št.

88/11, 08/12, 108/13), v katerem se evidentirajo podatki o:

• objektih in napravah sekundarne in primarne javne kanalizacije

• priključkih na javno kanalizacijo,

• izdajanje ocen obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav

3. kataster objektov in naprav za ravnanje s komunalnimi odpadki

4. kataster grobov za obračun za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi  v katerem se evidentirajo podatki o:

• grobnih prostorih oz. grobnih parcel

• najemnikih grobov

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Na podlagi 26. Člena ZVOP-1 se katalog zbirk osebnih podatkov nahaja na spletni strani informacijskega pooblaščenca.
3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij-splošne informacije o dostopu do IJZ:

–       Priprava kataloga IJZ temelji na dejstvu, da morajo uporabniki, da bi lažje uresničili svoje pravice po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, imeti jasen vpogled v organizacijo in njeno delovno področje z jasnimi informacijami o vsebinskih sklopih IJZ, ki jim ga organizacija posreduje.

–       Katalog IJZ je obsežen in pogosto spremenljiv dokument, zato se daje prednost elektronskih objavi, ki pa mora zaradi obstoja digitalne ločnice omogočati tudi izpis v fizični obliki. Elektronski katalog IJZ omogoča tudi prednost neposredne povezave na posamezne dokumente, kar uporabnikom omogoča enostaven in učinkovit dostop do posameznih IJZ, ter zavezanca razbremeni ročnega posredovanja zahtevanih informacij po katalogu.

–       Več o izvrševanju pravic v zvezi z dostopom do IJZ najdete na spletnem naslovu Informacijskega pooblaščenca.

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi IJZ

–       Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja na podlagi 11. člena, petega odstavka 25. člena, 35. člena in šestega odstavka 37. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 24/16. Čistopis zakona in uredbe je dosegljiv na spletnih straneh Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.

4. Stroškovnik
Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

Stroške posredovanja informacij, enotni stroškovnik in način plačila stroškov določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 16 do 18.

Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 eurov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

1.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

2.      ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

3.      ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

4.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

5.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

6.      ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

7.      elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

8.      elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

9.      elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

10.   pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

11.   pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

12.   poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

5. Ponovna uporaba informacij javnega značaja
Zaračunavanje mejnih stroškov in cene ter drugi pogoji uporabe so določenih v Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja v členih 20 do 26.
6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:

–       Elaborati o oblikovanju cen storitev,

–       Količine zbranih, obdelanih in odloženih odpadkov,

–       Odloki in sklepi za obračunavanje najemnine za grobna mesta,