Dimnikarska dejavnost

 Komunalno podjetje Ormož d.o.o. opravlja izvajanje javne službe na podlagi Dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev štev. 354-7/2016-3 (1205) z dne 27.12.2016, ki velja na celotnem območju Republike Slovenije. Zaposlenih imamo 9 dimnikarjev s pridobljeno licenco.

Do druge izbire uporabnika smo pooblaščeni za izvajanje dimnikarskih storitev v naslednjih občinah:

 • Ormož,
 • Središče ob Dravi,
 • Sveti Tomaž,
 • Gorišnica,
 • Cirkulane,
 • Juršinci
 • Dornava

Dimnikarji opravljajo naslednje naloge:

 • pregledovanje malih kurilnih naprav (prvi pregled, redni ter izredni pregled),
 • čiščenje malih kurilnih naprav (mehansko ali kemično čiščenje) čiščenje je lahko redno, izredno ali generalno,
 • protikorozijska zaščita površin za čiščenje,
 • izvajanje meritev (meritve so lahko prve, občasne ali izredne),
 • odstranjevanje katranskih oblog (mehansko, kemično ali pa z izžiganjem),
 • informiranje uporabnika dimnikarskih storitev o energetski učinkovitosti malih kurilnih naprav in svetovanje glede izbire, vzdrževanja in uporabe malih kurilnih naprav,
 • preverjanje izpolnjevanja osnovnih zahtev vgrajenih malih kurilnih naprav, skladno s predpisi, ki urejajo zahteve za dajanje proizvodov na trg, varstvo okolja, varstvo pred požarom, graditev objektov in energetsko učinkovitost stavb.

 

Varstvo okolja postaja odločujoč dejavnik življenja, kar velja tudi za vpliv kurilnih naprav na okolje. Pri uporabi sodobnih kurilnih naprav in ustreznih goriv je možno zagotoviti z rednim vzdrževanjem zelo majhno obremenjevanje okolja s škodljivimi snovmi. To še posebej velja za kurilne naprave na olje in plin.

 

Država je dolžna sprejemati zakonodajo s katero si zagotavlja takšno okolje, da ne bo puščalo negativne posledice na okolico – živa bitja, predvsem pa ne na zdravje ljudi. Vsak državljan ima pravico do čistega okolja, kar predstavlja javno dobrino. Zato moramo vsi, ki živimo v posameznem okolju upoštevati predpise tega okolja. Nadzor nad upoštevanjem teh pravil v strokovnem smislu pri kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih napravah ima dimnikarska služba.

 

Obveznosti uporabnika dimnikarskih storitev

Uporabnik dimnikarskih storitev ima naslednje obveznosti:

 • omogočiti pregled pred uporabo male kurilne naprave
  • ob spremembah pri mali kurilni napravi,
  • vgradnji novih naprav,
  • ob začetku obratovanja neaktivnih naprav;
 • dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev v celotnem obsegu kakor določa zakon;
 • omogočiti vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev v skladu z zakonom;
 • omogočiti prvi pregled za novo vgrajeno malo kurilno napravo;
 • izbrati dimnikarsko družbo;

 

V gospodinjstvih se v večjem delu nahajajo kurilne naprave nazivne toplotne moči do 50 kW. Storitve ki jih je potrebno opraviti na teh napravah so:

 • na napravi na plinasto gorivo je potrebno 1x letno opraviti letni pregled z meritvijo emisij dimnih plinov.
 • na napravi na tekoče gorivo je potrebno 1x letno opraviti čiščenje kurilne in dimovodne naprave z letnim pregledom in meritvijo emisij dimnih plinov.
 • na napravi na trdno gorivo je potrebno opraviti 4x letno čiščenje kurilne in dimovodne naprave, 1x letno pa se sočasno s čiščenjem opravi letni pregled.

 

Dodatna pojasnila Ministrstva za okolje in prestor RS o zakonu o dimnikarskih storitvah:

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/dimnikarska_dejavnost/dodatna_pojasnila_o_zakonu_o_dimnikarskih_storitvah/

 

Izbira dimnikarske družbe

Uporabnik dimnikarskih storitev iz seznama dimnikarskih družb, objavljenega na spletni strani ministrstva za okolje in prostor, najkasneje do 30.06.2017 izbere dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi za obdobje najmanj 12 mesecev.

Če uporabnik dimnikarskih storitev do 30.06.2017 ne izbere dimnikarske družbe se šteje, da je izbral izvajalca, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na območju, na katerem se nahaja njegova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

 

V kolikor želite, da na vaših kurilnih napravah storitve opravlja naše podjetje, izpolnite izjavo o izbiri dimnikarske družbe in nam jo posredujte:

 • po pošti: Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Hardek 21 c, 2270 Ormož;
 • po elektronski pošti: dimnikarstvo@kp-ormoz.si

 

Izjava o izbiri dimnikarske družbe 

 

Zakonodaja

 

Do sprejetja podzakonskih predpisov ZDimS (Ur. l. RS, št. 68/2016 – ZDimS) se deloma še uporablja obstoječe predpise in sicer: