Oskrba s pitno vodo

Pitna voda za potrebe občine Ormož se iz črpališča Otok pridobiva že od leta 1963. Takrat se je uporabljala samo podtalnica, ki se je črpala iz vodnjakov. Kasneje se je poraba vode začela povečevati, povečalo pa se je

Zato se je v letu 1992 uvedlo bogatenje podtalnice. Dvesto metrov nizvodno od vodnjakov se je zajezila reka Pesnica, s tem se je pred jezom dvignil nivo vode, hkrati pa se je dvignil tudi nivo podtalnice. Izkazalo se je, da reka Pesnica ni primerna za bogatenje podtalnice, saj je onesnažena s pesticidi. Na podlagi analiz se je ugotovilo, da je za umetno bogatenje podtalnice najprimernejša voda iz reke Drave.

Od julija 2000 se pitna voda za potrebe občine Ormož pridobiva s črpanjem podtalnice na območju Mihovcev in z umetnim bogatenjem podtalnice. Bistvo umetnega bogatenja podtalnice je črpanje vode iz reke Drave v ponikovalno jezero. Voda v ponikovalnem jezeru ponikne, zemlja je njen naravni filter, nakar jo s pomočjo bližnjih vodnjakov ponovno črpamo iz zemlje. Pitno vodo pa je kljub ustrezni kvaliteti vodnega vira (reka Drava) potrebno še dodatno očistiti. Načrpana voda, ki je bogata z železom in manganom se vodi v rezervoar, kjer se s pomočjo injektorja vodi dodaja kisik, ki oksidira železo in mangan in ju na tak način izloči.Dokončno vodo očistimo s filtiranjem skozi peščeno – ogljene filtre z namenom filtracije in absorbcije nezaželenih snovi iz vode.

 

Pred distribucijo vode v omrežje vodo še preventivno dezinficiramo s plinskim klorom s katerim iz vode odstranimo eventualne mikroorganizme.

S pitno vodo iz ormoškega vodovoda se oskrbuje približno 18000 prebivalcev iz občine Ormož in del prebivalcev iz občine Ljutomer. V občini Ormož oskrbujemo 5550 gospodinjstev, v občini Ljutomer pa 550 gospodinjstev, skupno 6050 gospodinjstev. Poraba pitne vode znaša cca. 800000 m3 na leto.

V skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004 in 35/2004) se ugotavlja zdravstvena ustreznost pitne vode in varnost oskrbe z vodo. Zdravstveno ustreznost pitne vode in varnost oskrbe z vodo ocenjujeta Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor in zdravstvena inšpekcija s terenskim pregledom ter odvzemom in preiskavami vzorcev pitne vode. Za preverjanje, ali pitna voda izpolnjuje zahteve tega pravilnika ter zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov, zagotavlja ministrstvo za zdravje spremljanje oziroma monitoring pitne vode.

V okviru notranjega nadzora, ki temelji na načelih HACCP sistema se izvaja stalna kontrola vseh postopkov priprave pitne vode (od črpanja vode iz reke Drave do vodomera porabnika). Vodo redno spremljamo in kontroliramo, kajti na svoji poti prihaja voda v stik z različnimi snovmi, zato najdemo v njej raztopljene organske in anorganske snovi. Kakovost in uporabnost vode sta odvisni prav od količine teh snovi. Vzorce vode analizirajo še v neodvisnem pooblaščenem laboratoriju Zavoda za zdravstveno varstvo.