Kanalizacija MKČN

Komunalno podjetje Ormož je v okviru izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode poleg drugih podatkov dolžni zbrati tudi podatke in voditi evidenco o:

– pretočnih in nepretočnih greznicah,

– priključkih na javno kanalizacijo,

– lastnikih malih čistilnih naprav (MKČN),

zato pozivamo vse lastnike stavk, ki že imajo vgrajeno MKČN da nam to čim prej sporočijo zaradi ureditve evidenc.

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS, št. 88/2011, 8/2012, 108/2013) določa obveznosti lastnikov stavb. V naseljih, kjer je že dograjena javna kanalizacija je priklop na javno kanalizacijsko omrežje za lastnike stavb obvezen.

V naseljih, kjer še ni izgrajena javna kanalizacija in na območjih z redko poselitvijo, kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega sistema pa se bo morala komunalna odpadna voda odvajati v:

– malo komunalno čistilno napravo (MKČN) ali

– v nepretočno greznico.

Uporaba obstoječih greznic je v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10 ) dovoljena do 31.12.2015 za objekte na občutljivih in vodovarstvenih območjih, ter do 31.12.2017 za vse ostale objekte.

Lastniki stavb na območjih, kjer se ne bo gradilo javno kanalizacijsko omrežje boste morali obstoječ pretočne greznice nadomestiti s MKČN ali s nepretočno greznico.

Po vgradnji  in zagonu MKČN morate na Komunalno podjetje Ormož oddati vlogo za izdelavo ocene obratovanja MKČN. Delavec bo prišel ocenit delovanje vaše MKČN in ali izpust prečiščene vode ustreza standardom.

Z vgradnjo MKČN se vam bodo znižali zneski na položnicah, saj boste v prihodnje zaradi učinka čiščenja male komunalne čistilne naprave plačevali nižjo okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja pri odvajanju odpadnih voda.