Zimska služba

Enote zimske službe so v pripravljenosti od 15. novembra do 15. marca.

Zimska služba obsega pluženje in posip cest ter tudi tudi ročno in strojno čiščenje pločnikov, avtobusnih postajališč in izvajanje odvoza snega.

 1. Področja izvajanja zimske službe

V skladu s pogodbami je Komunalno podjetje Ormož d.o.o. v sezoni 2012/2013 zavezano k izvajanju zimske službe na:

a) občinskih cestah (pluženje in posip) v naslednjih občinah:

· Občina Ormož (lokalne ceste, mestne in primestne ulice ter pločniki in parkirišča);

· Občina Središče ob Dravi (lokalne ceste, mestne in primestne ulice ter pločniki);

· Občina Sveti Tomaž (lokalne ceste).

b) javnih poteh:

· KS Ormož (posip in pluženje);

· Občina Središče ob Dravi (posip in pluženje).

 

c) drugih površinah v skladu z naročilom strank

 

2. Način izvajanja zimske službe

 

Izvajanje zimske službe na javnih površinah temelji na načrtu zimske službe, ki je bil usklajen z pristojnimi organi na občinah in predstavniki krajevnih skupnosti.

Vsako akcijo na lokalnih cestah, mestnih in primestnih cestah ter pločnikih mora odobriti pristojna oseba na občini Ormož, na javnih poteh pa predstavniki krajevnih skupnosti.

S pluženjem je treba praviloma pričeti, ko na cestiščih in pločnikih zapade 10 cm snega. Višino zapadlega snega ugotavlja dežurna oseba Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. Pričetek pluženja se začne izvajati po dogovoru z odgovornimi predstavniki za ceste v vseh treh občinah. Pri pluženju moramo v skladu z 8. členom Odloka o zimski službi v Občini Ormož (UV 3/2001) upoštevati naslednji prioritetni vrstni red:

 • 1. prioriteta: lokalne ceste in javne poti, po katerih potekajo šolske avtobusne proge in avtobusna postaja v Ormožu;
 • 2. prioriteta: ostale lokalne ceste, pomembnejše javne poti, avtobustna postajališča in pomembnejša javna parkirišča;
 • 3. prioriteta: ostale javne poti in javne površine ter parkirišča.

Za izvedbo navedenih del imamo na razpolago skupaj okrog 13 plužnih enot ter 30 zaposlenih delavcev. V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih zametih ali plazovih, prevoznosti ni mogoče vedno takoj zagotoviti. Kljub temu, da smo uspeli zagotoviti dodatno mehanizacijo, pričakujemo da bomo ob večjem sneženju potrebovali dalj časa za ureditev vseh površin.

3. Obveznosti lastnikov in najemnikov nepremičnin pri izvajanju zimske službe

Lastnike in najemnike nepremičnin vljudno prosimo, da dosledno upoštevajo 12. člen Odloka o zimski službi v Občini Ormož  (UV 3/2001), ki zahteva, da je treba:

  • sproti odstranjevati s strehe in žlebov ledene sveče;
  • sproti posipati pločnike za hojo pešcev ob poledici;
  • skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki ipd. na pročeljih hiš, ki so obrnjene na cesto;
  • odstraniti novo zapadli sneg s pločnikov ob zbirnih mestnih cestah ter ob javnih poteh, s parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega;

odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.

Posebej opozarjamo, da se sneg s pločnikov, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom in intervencijskih in požarnih poti ne sme odmetavati na ceste.